Patriarchaty Wschodu w dziejach Rzeczypospolitej (1583-1601) 

Do nabycia w Centrum Kultury Prawosławnej jest już najnowsza publikacja Katedry Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku „Patriarchaty Wschodu w dziejach Rzeczypospolitej (1583-1601)”, autorstwa archimandryty Andrzeja Borkowskiego.

„Głównymi walorami pracy naukowej archimandryty dr Andrzeja Borkowskiego jest dokładna analiza tekstów źródłowych. Dlatego jego badania nie ograniczyły się jedynie do terenu Polski i Grecji, ale objęły także Konstantynopol, Ukrainę i Rosję. Obok licznych źródeł ważne miejsce zajmuje bogata bibliografia, na którą się powołuje w celu obiektywnej analizy źródeł i wydarzeń. Jednocześnie autor nie waha się podejmowania polemiki ze stanowiskiem poszczególnych naukowców, podejmując krytykę wobec działalności omawianych postaci i utartych opinii. Zaletą pracy badawczej jest bez wątpienia próba systematycznego ukazania działalności wybitnych przedstawicieli i protagonistów z kręgu patriarchatów Wschodu. Oryginalność pracy nie podlega zatem wątpliwości, ponieważ po raz pierwszy temat został opracowany w sposób systematyczny pod kątem wkładu patriarchatów Wschodu w rozwój Kościoła prawosławnego w Rzeczypospolitej. Do tej pory w istniejącej bibliografii temat był traktowany fragmentarycznie, z niedostatecznym wykorzystaniem archiwów, z wieloma nieścisłościami i błędną interpretacja tekstów źródłowych.” prof. dr hab. Dimitris Gonis (Uniwersytet Ateński)

Justyna Iwaniuk