Wszechnica Kultury Prawosławnej: „Bieżeństwo 1915. Nasza historia” 24.10.2016

Serdecznie zapraszamy na pierwszy w tym roku akademickim wykład organizowany w ramach Wszechnicy Kultury Prawosławnej 2016/2017. Odbędzie się ono 24 października 2016 r., o godz. 18:00. Wykład inauguracyjny będzie nosił tytuł "Bieżeństwo 1915. Nasza historia". Spotkanie będzie prowadzić pani Aneta Prymaka-Oniszk, dziennikarka, autorka serwisu www.biezenstwo.pl. Prelekcja połączona będzie z promocją jej książki "Bieżeństwo 1915. Zapomniani uchodźcy".

Spotkania odbywają się w Centrum Kultury Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej w Białymstoku, ul. św. Mikołaja 5. Wstęp wolny!

Wszechnica Kultury Prawosławnej - program 2016/2017 24.10.2016

Wszechnica Kultury Prawosławnej organizowana jest przez Prawosławną Diecezję Białostocko-Gdańską, Katedrę Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku i Zarząd Główny Bractwa Prawosławnego św. św. Cyryla i Metodego. Wykłady odbywają się w Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku, ul. Św. Mikołaja 5. Wstęp na wszystkie spotkania jest wolny - wszystkich serdecznie zapraszamy! A oto szczegółowy program edycji 2016/2017.

Spotkanie Bractwa Trzech Św. Hierarchów: "Początki misji Cerkwi Chrystusowej na ziemi - historia I-IV wieków" 20.10.2016

Bractwo Cerkiewne Trzech Świętych Hierarchów zaprasza 20 października (czwartek) o godz. 18.00 do Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku na spotkanie z o. Andrzejem Kuźmą: "Początki misji Cerkwi Chrystusowej na ziemi - historia I-IV wieków". Spotkanie odbędzie się w ramach cyklu spotkań o historii Prawosławia. Spotkania mają charakter otwarty, wstęp wolny. Serdecznie zapraszamy!

Do nabycia w CKP: "Cerkiew prawosławna na terenie województwa białostockiego w latach 1944-1956" 14.09.2016

Historia Cerkwi prawosławnej w Polsce coraz częściej jest przedmiotem prac naukowych i popularno-naukowych. Na temat dziejów Prawosławia w naszym kraju od czasu do czasu powstają również rozprawy doktorskie. Jedna z ostatnich takich prac powstała niedawno w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, a jesienią tego roku ujrzała światło dzienne w formie książkowej nakładem Warszawskiej Metropolii Prawosławnej. Autorem książki jest ks. dr Arkadiusz Barańczuk, a nosi ona tytuł „Cerkiew prawosławna na terenie województwa białostockiego w latach 1944-1956”.

Już sam tytuł książki precyzuje zarówno obszar jakim się zajmuje, jak i ramy czasowe, które stały się przedmiotem naukowych dociekań autora. Jakkolwiek, co oczywiste, autor przedstawia temat na tle dziejów Cerkwi w naszym kraju jako całości, jak też wychodząc z szerszej perspektywy czasowej, a przede wszystkim lat II wojny światowej i okupacji. Dzięki temu powstała praca traktująca o bardzo mało znanych przeciętnemu historykowi czy prawosławnemu wiernemu wydarzeniach, a przede wszystkim o tzw. „schizmie białostockiej” (z lat 1944-1946) oraz sytuacji i roli Cerkwi prawosławnej na Białostocczyźnie w nowych, powojennych realiach społeczno-politycznych.

Spotkanie Bractwa Trzech Św. Hierarchów - "Czas świętowania Paschy oraz charakterystyka nabożeństw okresu paschalnego" 19.05.2016

Bractwo Cerkiewne Trzech Świętych Hierarchów Bazylego Wielkiego, Grzegorza Teologa i Jana Złotoustego serdecznie zaprasza na spotkanie z o. Jarosławem Pagórem z parafii Hagia Sophia w Białymstoku, które odbędzie się 19 maja (czwartek) o godzinie 17.00 w Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku. Temat spotkania: "Czas świętowania Paschy oraz charakterystyka nabożeństw okresu paschalnego". Wstęp wolny, serdecznie zapraszamy!

Wieczór poezji białoruskiej: Katarzyna Sienkiewicz i Jerzy Bujniuk 16.05.2016

Serdecznie zapraszamy 16 maja 2016 r. (poniedziałek) o godz. 17.00 na Wieczór Poetycki młodych poetów białoruskich, członków Białoruskiego Stowarzyszenia Literackiego "Białowieża" - Katarzyny Sienkiewicz i Jerzego Bujniuka. W trakcie wieczoru wystąpi także Zespół "Switanak" z Przedszkola Samorządowego nr 14 z polskim i białoruskim językiem nauczania w Białymstoku.
Wstęp wolny, serdecznie zapraszamy!

**************************************************************
Цэнтр пра­ва­слаў­най куль­ту­ры ў Бе­ла­сто­ку зап­ра­шае на Па­э­тыч­ны ве­чар ма­ла­дых бе­ла­ру­скіх па­э­таў, чле­наў Лі­таб’­яд­нан­ня „Бе­ла­ве­жа” Ка­ця­ры­ны Сян­ке­віч і Юр­кі Буй­ню­ка. Пад­час Ве­ча­ра вы­сту­піць ка­лек­тыў „Сві­та­нак” з Са­маў­ра­да­ва­га сад­ка № 14 з поль­скакй і бе­ла­ру­скай мо­ва­мі на­ву­чан­ня. Ме­ра­пры­ем­ства ад­бу­дзец­ца 16 мая 2016 г. (па­ня­дзе­лак) а гадз. 17.00.

Wszechnica Kultury Prawosławnej: „Sytuacja chrześcijan na Bliskim Wschodzie” 10.05.2016

Serdecznie zapraszamy na ostatni już w tym roku akademickim wykład Wszechnicy Kultury Prawosławnej 2015/2016. Tematem spotkania będzie "Sytuacja chrześcijan na Bliskim Wschodzie". Prelegentem będzie prof. Souheil Farah, filozof, człowiek dialogu, profesor Uniwersytetu Libańskiego i Moskiewskiego Uniwersytetu Państwowego.
Jednocześnie przypominamy, że tym razem nietypowo wykład odbędzie się we wtorek (zamiast poniedziałku). Będzie to 10 maja 2016 r., początek godz. 18.00.
Spotkania odbywają się w Centrum Kultury Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej w Białymstoku, ul. św. Mikołaja 5. Wstęp wolny!

Prezentacja literackiego białorusko-ukraińskiego almanachu "Sprawa" 09.05.2016


Związek Ukraińców Podlasia Oddział w Białymstoku serdecznie zaprasza na prezentację literackiego almanachu „Sprawa”, wydawanego przez Towarzystwo Ukraińskiej Mowy i Literatury przy Związku Pisarzy Białoruskich. Podczas spotkania będzie można usłyszeć o tradycyjnej kulturze ziemi brzeskiej, ukraińskim ruchu na terenach Brześcia, stosunkach ukraińsko-białoruskich. Gościem spotkania będzie Wiktor Misijuk – przewodniczący Ukraińskiego Stowarzyszenia Naukowo-Pedagogicznego „Berehynia” w Brześciu, historyk, kulturoznawca. Miejsce: Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku, ul. Św. Mikołaja 5. Data: 09 maja 2016 r., godz. 18.00, wstęp wolny.

Spotkanie Bractwa Trzech Św. Hierarchów - "Pouczenia Ojca Cerkwi św. Jana Złotoustego na Wielki Tydzień i Paschę" 21.04.2016

Bractwo Cerkiewne Trzech Świętych Hierarchów Bazylego Wielkiego, Grzegorza Teologa i Jana Złotoustego serdecznie zaprasza 21 kwietnia (czwartek) o godz. 18.00 do Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku na spotkanie z s. Elżbietą z Domu Zakonnego w Zaleszanach. Temat spotkania to: "Pouczenia Ojca Cerkwi św. Jana Złotoustego na Wielki Tydzień i Paschę-Zmartwychwstanie Pana naszego Jezusa Chrystusa". Wstęp wolny, serdecznie zapraszamy!

Wszechnica Kultury Prawosławnej: „Życie eucharystyczne w kontekście tradycji wybranych lokalnych (autokefalicznych) Cerkwi” 04.04.2016

Serdecznie zapraszamy na kolejny wykład organizowany w ramach Wszechnicy Kultury Prawosławnej 2015/2016. Na najbliższym spotkaniu prelegentem będzie ks. archimandryta Tymoteusz z Monasteru św. Dymitra w Sakach, który przedstawi temat „Życie eucharystyczne w kontekście tradycji wybranych lokalnych (autokefalicznych) Cerkwi”.
Jednocześnie przypominamy, że zmianie uległa data spotkania. Termin wykładu to 4 kwietnia 2016 r. (poniedziałek), godz. 18.00.
Spotkania odbywają się w Centrum Kultury Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej w Białymstoku, ul. św. Mikołaja 5. Wstęp wolny!
Wszechnica Kultury Prawosławnej organizowana jest przez Prawosławną Diecezję Białostocko-Gdańską, Katedrę Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku i Zarząd Główny Bractwa Prawosławnego św. św. Cyryla i Metodego.
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11    >  >>  >|