Do nabycia w CKP: "Cerkiew prawosławna na terenie województwa białostockiego w latach 1944-1956" 14.09.2016

Historia Cerkwi prawosławnej w Polsce coraz częściej jest przedmiotem prac naukowych i popularno-naukowych. Na temat dziejów Prawosławia w naszym kraju od czasu do czasu powstają również rozprawy doktorskie. Jedna z ostatnich takich prac powstała niedawno w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, a jesienią tego roku ujrzała światło dzienne w formie książkowej nakładem Warszawskiej Metropolii Prawosławnej. Autorem książki jest ks. dr Arkadiusz Barańczuk, a nosi ona tytuł „Cerkiew prawosławna na terenie województwa białostockiego w latach 1944-1956”.

Już sam tytuł książki precyzuje zarówno obszar jakim się zajmuje, jak i ramy czasowe, które stały się przedmiotem naukowych dociekań autora. Jakkolwiek, co oczywiste, autor przedstawia temat na tle dziejów Cerkwi w naszym kraju jako całości, jak też wychodząc z szerszej perspektywy czasowej, a przede wszystkim lat II wojny światowej i okupacji. Dzięki temu powstała praca traktująca o bardzo mało znanych przeciętnemu historykowi czy prawosławnemu wiernemu wydarzeniach, a przede wszystkim o tzw. „schizmie białostockiej” (z lat 1944-1946) oraz sytuacji i roli Cerkwi prawosławnej na Białostocczyźnie w nowych, powojennych realiach społeczno-politycznych.

Spotkanie Bractwa Trzech Św. Hierarchów - "Czas świętowania Paschy oraz charakterystyka nabożeństw okresu paschalnego" 19.05.2016

Bractwo Cerkiewne Trzech Świętych Hierarchów Bazylego Wielkiego, Grzegorza Teologa i Jana Złotoustego serdecznie zaprasza na spotkanie z o. Jarosławem Pagórem z parafii Hagia Sophia w Białymstoku, które odbędzie się 19 maja (czwartek) o godzinie 17.00 w Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku. Temat spotkania: "Czas świętowania Paschy oraz charakterystyka nabożeństw okresu paschalnego". Wstęp wolny, serdecznie zapraszamy!

Wieczór poezji białoruskiej: Katarzyna Sienkiewicz i Jerzy Bujniuk 16.05.2016

Serdecznie zapraszamy 16 maja 2016 r. (poniedziałek) o godz. 17.00 na Wieczór Poetycki młodych poetów białoruskich, członków Białoruskiego Stowarzyszenia Literackiego "Białowieża" - Katarzyny Sienkiewicz i Jerzego Bujniuka. W trakcie wieczoru wystąpi także Zespół "Switanak" z Przedszkola Samorządowego nr 14 z polskim i białoruskim językiem nauczania w Białymstoku.
Wstęp wolny, serdecznie zapraszamy!

**************************************************************
Цэнтр пра­ва­слаў­най куль­ту­ры ў Бе­ла­сто­ку зап­ра­шае на Па­э­тыч­ны ве­чар ма­ла­дых бе­ла­ру­скіх па­э­таў, чле­наў Лі­таб’­яд­нан­ня „Бе­ла­ве­жа” Ка­ця­ры­ны Сян­ке­віч і Юр­кі Буй­ню­ка. Пад­час Ве­ча­ра вы­сту­піць ка­лек­тыў „Сві­та­нак” з Са­маў­ра­да­ва­га сад­ка № 14 з поль­скакй і бе­ла­ру­скай мо­ва­мі на­ву­чан­ня. Ме­ра­пры­ем­ства ад­бу­дзец­ца 16 мая 2016 г. (па­ня­дзе­лак) а гадз. 17.00.

Wszechnica Kultury Prawosławnej: „Sytuacja chrześcijan na Bliskim Wschodzie” 10.05.2016

Serdecznie zapraszamy na ostatni już w tym roku akademickim wykład Wszechnicy Kultury Prawosławnej 2015/2016. Tematem spotkania będzie "Sytuacja chrześcijan na Bliskim Wschodzie". Prelegentem będzie prof. Souheil Farah, filozof, człowiek dialogu, profesor Uniwersytetu Libańskiego i Moskiewskiego Uniwersytetu Państwowego.
Jednocześnie przypominamy, że tym razem nietypowo wykład odbędzie się we wtorek (zamiast poniedziałku). Będzie to 10 maja 2016 r., początek godz. 18.00.
Spotkania odbywają się w Centrum Kultury Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej w Białymstoku, ul. św. Mikołaja 5. Wstęp wolny!

Prezentacja literackiego białorusko-ukraińskiego almanachu "Sprawa" 09.05.2016


Związek Ukraińców Podlasia Oddział w Białymstoku serdecznie zaprasza na prezentację literackiego almanachu „Sprawa”, wydawanego przez Towarzystwo Ukraińskiej Mowy i Literatury przy Związku Pisarzy Białoruskich. Podczas spotkania będzie można usłyszeć o tradycyjnej kulturze ziemi brzeskiej, ukraińskim ruchu na terenach Brześcia, stosunkach ukraińsko-białoruskich. Gościem spotkania będzie Wiktor Misijuk – przewodniczący Ukraińskiego Stowarzyszenia Naukowo-Pedagogicznego „Berehynia” w Brześciu, historyk, kulturoznawca. Miejsce: Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku, ul. Św. Mikołaja 5. Data: 09 maja 2016 r., godz. 18.00, wstęp wolny.

Spotkanie Bractwa Trzech Św. Hierarchów - "Pouczenia Ojca Cerkwi św. Jana Złotoustego na Wielki Tydzień i Paschę" 21.04.2016

Bractwo Cerkiewne Trzech Świętych Hierarchów Bazylego Wielkiego, Grzegorza Teologa i Jana Złotoustego serdecznie zaprasza 21 kwietnia (czwartek) o godz. 18.00 do Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku na spotkanie z s. Elżbietą z Domu Zakonnego w Zaleszanach. Temat spotkania to: "Pouczenia Ojca Cerkwi św. Jana Złotoustego na Wielki Tydzień i Paschę-Zmartwychwstanie Pana naszego Jezusa Chrystusa". Wstęp wolny, serdecznie zapraszamy!

Wszechnica Kultury Prawosławnej: „Życie eucharystyczne w kontekście tradycji wybranych lokalnych (autokefalicznych) Cerkwi” 04.04.2016

Serdecznie zapraszamy na kolejny wykład organizowany w ramach Wszechnicy Kultury Prawosławnej 2015/2016. Na najbliższym spotkaniu prelegentem będzie ks. archimandryta Tymoteusz z Monasteru św. Dymitra w Sakach, który przedstawi temat „Życie eucharystyczne w kontekście tradycji wybranych lokalnych (autokefalicznych) Cerkwi”.
Jednocześnie przypominamy, że zmianie uległa data spotkania. Termin wykładu to 4 kwietnia 2016 r. (poniedziałek), godz. 18.00.
Spotkania odbywają się w Centrum Kultury Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej w Białymstoku, ul. św. Mikołaja 5. Wstęp wolny!
Wszechnica Kultury Prawosławnej organizowana jest przez Prawosławną Diecezję Białostocko-Gdańską, Katedrę Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku i Zarząd Główny Bractwa Prawosławnego św. św. Cyryla i Metodego.

Spotkanie Bractwa Trzech Św. Hierarchów - "Monaster Zwiastowania Najświętszej Marii Panny w Supraślu" 31.03.2016

Bractwo Cerkiewne Trzech Świętych Hierarchów Bazylego Wielkiego, Grzegorza Teologa i Jana Złotoustego zaprasza na spotkanie dotyczące Monasteru Zwiastowania Najświętszej Marii Panny w Supraślu. Spotkanie odbędzie się 31 marca o godz. 18:00 w Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku (ul. św. Mikołaja 5).
Spotkanie składa się z dwóch części. W pierwszej zaprezentowany zostanie film "Monaster Supraski" autorstwa Romana Wasiluka, w drugiej zaś zebrani będą mieli możliwość wysłuchania archimandryty Andrzeja (Borkowskiego), który opowie m. in. o pracach nad przywróceniem fresków w cerkwi Zwiastowania Najświętszej Marii Panny.
Wstęp wolny. Serdecznie zapraszamy!

XX Turniej Czytania Tekstów Cerkiewnosłowiańskich (etap rejonowy) 21.03.2016

W dniu 21.03.2016 r. (poniedziałek) w Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku odbędą się eliminacje rejonowe XX Turnieju Czytania Tekstów Cerkiewnosłowańskich. Celem Turnieju jest popularyzacja wśród dzieci i młodzieży języka cerkiewnosłowiańskiego, zachęcanie dzieci i młodzieży do aktywnego uczestnictwa w życiu Cerkwi poprzez czytanie tekstów cerkiewnosłowiańskich w trakcie nabożeństw oraz prezentacja umiejętności czytania i rozumienia wybranych modlitw w języku cerkiewnosłowiańskim. Uczestnikami turnieju są uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, dlatego też zakres tematyczny turnieju jest zróżnicowany - od modlitw z zakresu programu nauczania religii w szkole podstawowej, troparionów, kondakionów Dwunastu Głównych Świąt, do Psałterza i Apostoła wybranych sakramentów. Początek eliminacji o godz. 10:00.

Do nabycia w CKP: "Synaksarion - luty" hieromnicha Makarego z monasteru Simonopetra 02.03.2016

W Centrum Kultury Prawosławnej jest już do nabycia II tom Synaksarionu hajnowskiego Wydawnictwa Bratczyk. Synaksarion będzie stanowić 12-tomowe dzieło, zbierające żywoty świętych od czasów Chrystusa po dzień dzisiejszy. Autorem opracowania jest atoski mnich Makary z monasteru Simonopetra.
W drugim tomie znajdziemy wspomnienie apostołów, patriarchów, biskupów, kapłanów, diakonów, mnichów, prawowiernych książąt, ale i ogrodnika, krawca, stolarza - męczenników. Straconych żołnierzy, wspomnienia świętych znanych i nieznanych; z całego świata. Także świętych żyjących w czasach, gdy Kościół Zachodni był nierozerwalną częścią Kościoła Powszechnego. Święci są jedynymi niezmiennymi autorytetami życia duchowego dla wszystkich poszukujących zbawienia. Podążanie ich śladami z pewnością wzbogaci nas o cenne wskazówki na drodze poszukiwania Boga. Serdecznie polecamy!
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11    >  >>  >|