Konferencja „1150 lat misji świętych Cyryla i Metodego. Kulturowe i duchowe dziedzictwo misji Świętych Braci „

Katedra Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku we współpracy z Fundacją im. Księcia Konstantego Ostrogskiego i Stowarzyszeniem Bractwo Prawosławne św. św. Cyryla i Metodego zaprasza na międzynarodową konferencję naukową: „1150 lat misji świętych Cyryla i Metodego. Kulturowe i duchowe dziedzictwo misji Świętych Braci” 

Data: środa 29 maja 2013 r.

Miejsce: Centrum Kultury Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej, Białystok, ul. Św. Mikołaja 5.

8:00 – 10:00 – rejestracja uczestników;

9:00 – 17:00 – rozpoczęcie konferencji;

Program konferencji

1. The Christian Identity of Europe from Yesterday to Tomorrow, prof. Marios Begzos, Uniwersytet Ateński, Grecja;

2. Misja metodiańska na ziemiach polskich do początków XI wieku, prof. Antoni Mironowicz, Uniwersytet w Białymstoku;

3. Wiara, kult i kultura jako istotne elementy w misyjnej działalności świętych Cyryla i Metodego, dr hab. Krzysztof Leśniewski, Katolicki Uniwersytet Lubelski;

4. Cyryl i Metody jako uczniowie św. Focjusza Wielkiego, dr Paweł Wróblewski, Uniwersytet Wrocławski;

5. Św. Cyryl i Metody w świetle „filiokaistycznej” idei Karola Wielkiego, archim. dr hab. Warsonofiusz (Doroszkiewicz), Uniwersytet w Białymstoku;

6. Prawosławie a islam. Dialog św. Cyryla i Grzegorza Palamasa z muzułmanami, Grzegorz Makal;

7. Cyrylo-metodiański model inkulturacji na przykładzie południowych Słowian, dr Arkadiusz Durda;

12:30 – 13:30 – przerwa obiadowa

8. Leksykon supraski (1722) – źródło do historii piśmiennictwa cerkiewnosłowiańskiego w Rzeczypospolitej, prof. Lilia Citko, Uniwersytet w Białymstoku;

9. Portret fonetyczny Modlitwy Pańskiej w języku starocerkiewnosłowiańskim, dr Rafał Kowalczyk, Uniwersytet Warszawski;

10. Język pierwszej drukowanej Biblii cerkiewnosłowiańskiej w konfrontacji z językiem XVIII-wiecznego Ewangeliarza, Małgorzata Kurianowicz, Uniwersytet w Białymstoku;

11. Głagolica w wydaniach działaczy bractw w pierwszej połowie XVII wieku, Bogdan Berezenko, Akademia Kijowsko-Mohylańska, Ukraina;

12. Сибирский митрополит Игнатий (Римский-Корсаков) и его отношение к грекам, kand. teol. Iwan Nikulin, Seminarium Duchowne w Jekaterynburgu, Rosja;

13. Dziedzictwo św. Cyryla i Metodego w percepcji uczniów szkół ponadgimnazjalnych, dr Justyna Fiedorczuk, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku;

KOMUNIKATY:

1. Mnich i teolog – charakterystyka Świętych Braci na podstawie tekstów liturgicznych, ks. dr Marek Ławreszuk, Uniwersytet w Białymstoku;

2. Kodeks supraski jako przykład wpływów bizantyjsko- bałkańskich na ziemiach polskich, archim. dr Andrzej Borkowski, Uniwersytet w Białymstoku;

3. Sluzhebnik czy Leitourgiarion? Wokół tradycji wydawniczych PAKP w latach 1924 – 2012, ks. dr Roman Płoński, Olsztyn;

18:00 – Что дает человеку Православие возвещенное св. Кириллом и Мефодием, wykład prof. Aleksego Osipowa, Moskiewska Akademia Duchowna; aula Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Białymstoku, ul. Plac Uniwersytecki 1