Wieczór poezji białoruskiej: Katarzyna Sienkiewicz i Jerzy Bujniuk

Serdecznie zapraszamy 16 maja 2016 r. (poniedziałek) o godz. 17.00 na Wieczór Poetycki młodych poetów białoruskich, członków Białoruskiego Stowarzyszenia Literackiego „Białowieża” – Katarzyny Sienkiewicz i Jerzego Bujniuka.

W trakcie wieczoru wystąpi także Zespół „Switanak” z Przedszkola Samorządowego nr 14 z polskim i białoruskim językiem nauczania w Białymstoku.

Wstęp wolny, serdecznie zapraszamy!

************************************************************************

Цэнтр пра­ва­слаў­най куль­ту­ры ў Бе­ла­сто­ку зап­ра­шае на Па­э­тыч­ны ве­чар ма­ла­дых бе­ла­ру­скіх па­э­таў, чле­наў Лі­таб’­яд­нан­ня „Бе­ла­ве­жа” Ка­ця­ры­ны Сян­ке­віч і Юр­кі Буй­ню­ка. Пад­час Ве­ча­ра вы­сту­піць ка­лек­тыў „Сві­та­нак” з Са­маў­ра­да­ва­га сад­ка № 14 з поль­скакй і бе­ла­ру­скай мо­ва­мі на­ву­чан­ня. Ме­ра­пры­ем­ства ад­бу­дзец­ца 16 мая 2016 г. (па­ня­дзе­лак) а гадз. 17.00.